1 Wintraned is een onafhankelijk trainingsbureau voor het geven van cursussen c.q. workshops tot het bevorderen van de ervaring ter reparatie van blaasinstrumenten.

2 Wintraned kan tijdens de cursus niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die is ontstaan aan instrumenten van uzelf of derden welke door de cursist zelf ter hand zijn genomen.

3 Betaling van de cursus c.q. workshop dient uiterlijk 40 dagen vóór aanvang van de training overgemaakt te zijn op rek.nr. ABN, NL59ABNA0462924335  Bij geen óf te late betaling volgt eventuele uitsluiting van deelname. Bij aanmeldingen binnen 40 dagen voor aanvang van de training gelden de regels tot betaling als vermeld op de offerte.

4 Het is niet toegestaan zonder toestemming foto’s of video-opnamen te maken tijdens de cursus/workshop.

5 Het inzetten van een tolk voor anderstalig dan Nederlands of Engels is in overleg mogelijk. Het fysiek meedoen door de tolk aan de cursus/workshop is alleen mogelijk tegen betaling. Indien gewenst kan de tolk tegen een vergoeding gebruik maken van het aangeboden eten en drinken.

6 Wintraned is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34386846.

7 Teruggave cursusgeld is alleen in uitzonderlijke gevallen mogelijk en in overleg. De cursist heeft het recht om in bijzondere gevallen de cursus c.q. workshop te verzetten. Het verzetten is gebonden aan strikte regels en kan tot 14 dagen van te voren kosteloos gebeuren. Bij het verzetten korter dan 14 dagen wordt € 75,- in rekening gebracht voor administratiekosten. Bij afzeggen van training zonder geldige reden hanteren wij het de volgende regels: bij annuleren meer dan een maand vóór bedoeld tijdstip is de cursist gehouden 35% van het totale cursusbedrag te voldoen. Bij annulering meer dan 14 dagen vóór bedoeld tijdstip is de cursist gehouden 60% van het totale cursusbedrag te voldoen. Bij annulering meer dan 7 dagen vóór bedoeld tijdstip is de cursist gehouden 85% van het totale cursusbedrag te voldoen. Bij annulering 7 dagen of minder vóór bedoeld tijdstip is de cursist gehouden 100% van het totale cursusbedrag te voldoen.

8 Leveringen van goederen en producten worden uitsluitend uitgevoerd door middel van een bevestigde E-mail. Onderdelen die opgegeven zijn via een dergelijk schrijven doch achteraf verkeerd blijken te zijn, kunnen niet worden teruggenomen.

9 Betalingen van normale bestaande goederen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst betaald te zijn. Betalingen van speciaal in opdracht van de klant geleverde goederen dienen vooraf met de helft van de waarde van de zending aanbetaald te worden.

10 Daar de workshop/training klassikaal klein wordt gehouden ter waarborging kwaliteit kan het gebeuren dat er meer aanbod is dan plaats. Bij een te groot aanbod voor een workshop/training, zal er in overleg met u een andere datum aangeboden worden.

11 Bij workshops/trainingen waarvoor te weinig aanmeldingen zijn, behoudt Wintraned zich het recht voor om i.s.m. de deelnemer cursusdatum dan wel -locatie te wijzigen.